سیل به نزدیک آرامگاه کوروش در پاسارگاد رسید | فیلم

سیل شیراز به چند قدمی آرامگاه کوروش در پاسارگاد رسید.

(۳۰۲)