آتش گرفتن هواپیمای مسافربری دراثر برخورد با هواپیمای دیگر | فیلم

در یکی از فرودگاه‌های بین‌المللی خصوصی تورنتو، جمعه شب هنگام بلند شدن از باند، بال‌های دو هواپیما به یکدیگر برخورد کرد و یکی از آنها آتش گرفت.مشاهده این صحنه و ضربه ناگهانی به بدنه هواپیما مسافران را به وحشت انداخت، به طوریکه آنها از جای خود برخاسته و از شدت وحشت، پیوسته فریاد می‌زدند. خدمه هواپیما در تلاش بودند تا مسافران را آرام کنند.

یکی از مسافران هم به یاری خدمه آمده و فریاد می‌زد آرام باشید، آرام باشید، هواپیمای ما آتش نگرفته است.

خلبان هواپیما مدام از مسافران می‌خواست تا آمدن نیروهای امدادی در جایگاه خود مستقر شوند. در نهایت همه مسافران از طریق پله‌های اضطراری خارج و هواپیما به طور کامل تخلیه شد.

(۳۰۹)


309
بازدیدها