لحظه گیر کردن عجیب سر زن جوان در نرده وسط جاده | فیلم

برخی از جاده های چین نرده های فلزی در وسط آن قرار دارند تا به این وسیله از ورود عابران پیاده به وسط جاده جلوگیری شود. با این حال برخی اوقات بعضی افراد با پرش از این موانع فلزی و رد شدن از وسط جاده تلاش می کنند تا مسیر خود را کوتاه تر کنند. اما همیشه این اقدام عابران پیاده بدون ریسک و خطر نبوده است.

در ویدئویی که به تازگی منتشر شده است گرفتار شدن یک زن جوان را در یکی از همین موانع وسط جاده به تصویر می کشد. در این ویدئو مشاهده می شود در حالی که زن جوان تلاش می کند از دومین مانع فلزی عبور کند ناگهان تعادل خود را از دست می دهد و به شکلی عجیب سر وی در داخل میله ها گیر می کند. این زن تلاش می کند تا سرش را از میان میله ها خارج کند اما موفق به این کار نمی شود.

در ادامه آتشنشانی محلی در محل حاضر شد و با بریدن میله ها در مدت ۵ دقیقه سر او را از داخل میله ها خارج کرد.

(۳۲۳)