لحظه آتش گرفتن ناگهانی موتورسیکلت در خیابان | فیلم

دو زن ویتنامی که سوار بر موتورسیکلتی مشغول حرکت بودند، با آتش گرفتن ناگهانی موتور به سرعت از روی آن پیاده شدند. فروشندگانی که این حادثه را دیدند با سطلی از آب برای خاموش کردن آتش، به سمت موتورسیکلت رفتند.

(۱۳۴)