دویدن ناگهانی روی خط عابر پیاده حادثه آفرید | فیلم

یک پسر جوان اسکیت باز که از طولانی شدن زمان چراغ راهنمایی و رانندگی در ایالت واشنگتن آمریکا خسته شده بود، قصد داشت با دویدن از عرض خیابان عبور کند که این اتفاق باعث بروز حادثه برای او شد.

این جوان با خودرویی که در حال عبور از تقاطع بود، برخورد کرد اما خوشبختانه آسیب چندانی ندید و به راه خود ادامه داد.

(۴۶)


46
بازدیدها