تصادف شدید قطار با یک دستگاه کامیون | فیلم

جاده‌ای در دست ساخت در سرزمین زابایکالسکی روسیه و قطع بودن سیستم بازوهای مسدود کننده جاده، زمینه‌ساز بروز حادثه شد. یک دستگاه کامیون در این جاده هنگام عبور از روی ریل راه آهن با قطار در حال حرکت برخورد کرد و پس از آن واژگون شد.

(۱۵۵)