شاخ زدن یک گاو به ماتادور اسپانیایی | فیلم

یک گاوباز اسپانیایی که قصد داشت در حرکتی نمایشی از روی یک گاو بپرد، با ضربه شاخ این حیوان نقش بر زمین شد.

یک گاوباز اسپانیایی قصد داشت با پرش از روی گاوی که به سمت او حمله می کرد، مهارت خود را به نمایش بگذارد اما گاو وحشی با ضربه شاخ خود، این گاوباز را نقش بر زمین کرد.

منبع: باشگاه خبرنگاران

(۱۸۲)


182
بازدیدها