معاینه فنی رایگان برای تاکسی ها | فیلم

مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای شهر تهران: تاکسی هایی که در سامانه سیما تاکسی ثبت نام کرده باشند می توانند از خدمات معاینه فنی رایگان در ۵ مرکز شهر تهران استفاده کنند.

(۰)