مجله خبری تصویری تگ

عنوان سایت : تگ

عنوان مجوز : مجله خبری تصویری تگ

نام صاحب امتیاز : عذرا عروجی

مدیر مسئول : عذرا عروجی

نوع مجوز : حقیقی (الکترونیک ، برخط ، پایگاه خبری)

نشانی دفتر مرکزی : تهران ، خیابان کارگر شمالی ، خیابان شانزدهم (فرشی مقدم) ، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ، ساختمان شماره ۳

تلفن : ۸۸۸۷۲۰۱۱-۰۲۱